232 คน
31% เกิด 53% เกลื่อน 16% ไม่แน่ใจ
5 อันดับสถานีที่คิดว่า "เกิด"
5 อันดับสถานีที่คิดว่า "เกลื่อน"